1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2020 (een downloadbare versie van de notulen staat onderaan de agenda)
 4. Goedkeuring bestuursverslag 2020
 5. Goedkeuring jaarrekening 2020 (een downloadbare versie van de notulen staat onderaan de pagina)
 6. Goedkeuring begroting 2021
 7. Decharge aan de bestuursleden voor het door hen uitgeoefende beleid
 8. Benoeming accountant
  Het bestuur stelt voor om het accountantskantoor Share Impact te herbenoemen als accountant van de Vereniging.
 9. Benoeming leden van de raad van adviseurs
  De raad van adviseurs heeft conform artikel 16.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

  Het bestuur draagt de volgende leden van de raad van adviseurs voor herbenoeming voor, voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaar:
  De heer drs. Q.B. Buvelot
  De heer drs. M.P. van Maarseveen
  Mevrouw drs. H.D.A.W van Notten
  De heer drs. B. Rutten
  Mevrouw C.L.E. van Tets-van Tienhoven

  Het bestuur draagt als nieuwe leden van de raad van adviseurs voor:
  De heer prof. dr. R.J. Baarsen
  De heer H. Driessen
  De heer T. van Druten MA
  De heer drs. P. A. Geelen
  De heer drs. F.P.J. Gierstberg
  Mevrouw dr. M.E.N. van den Heuvel
 10. Afscheid leden van de raad van adviseurs
  Vanwege het volgens de statuten aflopen van hun laatste termijn:
  Mevrouw drs. E. Barents
  De heer P.H. Rem

  Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken

  En vanwege hun toetreding tot het bestuur:
  De heer prof. dr. J.E.E. Keunen
  De heer prof. dr. M.S. Sellink
 11. Benoeming niet-uitvoerende bestuurders
  De raad van adviseurs heeft conform artikel 11.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

  Het bestuur draagt de volgende niet-uitvoerende bestuurder voor herbenoeming voor, voor een tweede termijn van maximaal vier jaar:
  De heer drs. T.D.W. Dibbits

  Het bestuur draagt met gekwalificeerde meerderheid de volgende niet-uitvoerende bestuurder voor herbenoeming voor, voor een extra termijn* van maximaal vier jaar:
  De heer drs. A.A. Fock


  Het bestuur draagt als nieuwe niet-uitvoerende bestuurders voor:
  De heer prof. dr. J.E.E. Keunen
  De heer prof. dr. M.S. Sellink
 12. Afscheid niet-uitvoerende bestuurders
  Vanwege het volgens de statuten aflopen van hun laatste termijn:
  De heer A.Ph.J. de Haseth Möller
  De heer drs. R.C.J.J. Priem
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

* In 2019 zijn de statuten van de Vereniging Rembrandt in lijn met de Governance Code Cultuur aangepast en goedgekeurd door de ALV. Benoemingstermijnen van bestuurders zijn aangepast naar in beginsel twee termijnen van vier jaar. Extra termijnen zijn statutair mogelijk wanneer dit in het belang is voor de Vereniging (art. 11.11 van de statuten; art. 3.4 van het bestuursreglement). In het belang van de continuïteit, mede in het licht van de pensionering van de huidige directeur en omdat er tijd nodig is voor het volgen van een nauwkeurig proces van opvolging van de huidige voorzitter, heeft het bestuur met de vereiste meerderheid besloten de huidige voorzitter voor te dragen voor een vierde termijn van maximaal vier jaar of zoveel korter als nodig. Tijdens de ALV zal het bestuursvoorstel nader worden toegelicht.

Download Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Download