Vergaderdata bestuur 2019

7 februari
18 april
7 juni
20 september
15 november

Samenstelling

In het bestuur zitten altijd minimaal elf leden die worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de raad van adviseurs. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen tweemaal voor eenzelfde termijn worden herbenoemd. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt goed gekeken welke expertise binnen het bestuur ontbreekt. Dat gaat zowel om specifieke kunsthistorische expertise als om kennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing en juridische zaken. Ook wordt bij de samenstelling rekening gehouden met de gewenste verhouding tussen onafhankelijke en niet-onfhankelijke leden.


Protocol bij besluitvorming

Om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft het bestuur voor de besluitvorming rond steunverlening een protocol opgesteld. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze code bepaalt onder andere dat de meerderheid van de leden van het bestuur onafhankelijk dient te zijn. Een bestuurslid van de Vereniging Rembrandt kwalificeert als niet-onafhankelijk als hij of zij (oud-)directeur, (oud-)bestuurder, (oud-)conservator, lid van een toezichthoudend orgaan of bestuurder van een vrienden- of steunstichting van een museum is. De kwalificatie niet-onafhankelijk vervalt voor voormalige directeuren, bestuurders en conservatoren na verloop van twee jaar. Het spreekt voor zich dat bestuursleden die een direct belang (zouden kunnen) hebben bij een aanvraag, op geen enkele wijze betrokken zijn bij de advisering, bespreking, beraadslaging en besluitvorming van de betreffende aanvraag.


Bestuursleden per 29 juni 2019
 • De heer drs. A.A. (Arent) Fock, voorzitter

Arent Fock is ondernemer met een bijzondere belangstelling voor schilderkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw en voor hedendaagse kunst. Vóór zijn benoeming in 2016 als voorzitter van het bestuur van de Vereniging Rembrandt was hij gedurende zeven jaar penningmeester van dit bestuur. Eerder was Arent bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds en penningmeester van ECF (European Cultural Foundation). Hij is een van de oprichters en mededirecteurs van Foreman Capital.

 • De heer drs. W. (Wim) Weijland, vicevoorzitter

Wim Weijland heeft als kunsthistoricus veel kennis van onder meer kunst uit de oudheid. Hij is directeur-bestuurder van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Jarenlang was hij werkzaam bij televisieproducenten onder meer als hoofd Kunst & Cultuur bij de AVRO. Bij diverse organisaties bekleedt hij bestuursfuncties. Zo is hij lid van de raad van toezicht van het VSB Donatiefonds, lid van het bestuur van het VSB Vermogensfonds en lid van het bestuur van de Stichting Museumjeugduniversiteit.

 • De heer dr. R.R. (René) Kuijten, penningmeester

René Kuijten zet zijn brede financiële kennis in als penningmeester van het bestuur van de Vereniging Rembrandt. Hij is directeur-vennoot van LSP (Life Sciences Partners), een Europese investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg. Daarnaast bekleedt hij bestuursfuncties bij diverse organisaties. René heeft financieel-organisatorische ervaring opgedaan bij McKinsey, heeft een MBA van INSEAD en is oorspronkelijk opgeleid als arts.

 • De heer mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, secretaris

Cees de Zeeuw is notaris-partner Ondernemingsrecht bij Pels Rijcken en bestuurslid van de Stichting Lucas van Leyden Mecenaat (Museum De Lakenhal). Op zijn juridische kennis wordt veelvuldig beroep gedaan.

 • De heer drs. T.D.W. (Taco) Dibbits

Taco Dibbits is hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam. Als kunsthistoricus en bestuurder heeft hij een brede expertise. Via hem staat ook de expertise van de conservatoren van het Rijksmuseum ter beschikking van het bestuur. Hij is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Amstel 218 (Collectie Six) en bekleedt diverse bestuurs- en adviesfuncties bij culturele instellingen, waaronder De Pont, Stichting Duivenvoorde en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

 • De heer drs. F.J. (Frits) Duparc

Frits Duparc is kunsthistoricus en gespecialiseerd in Hollandse en Vlaamse 17de-eeuwse schilderkunst. Hij is oud-directeur van het Mauritshuis, lid van het bestuur van de Stichting Kasteel Middachten en lid van de keuringscommissie van de kunstbeurs TEFAF.

 • De heer A.Ph.J. (Philip) de Haseth Möller

Philip de Haseth Möller is ondernemer en bestuurslid van de Johan Maurits Compagnie. Hij is een groot liefhebber en verzamelaar van 18de-eeuwse schilderkunst en toegepaste kunst.

 • De heer prof. dr. P.A. (Peter) Hecht

Peter Hecht is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van het kunsthistorische tijdschrift Simiolus. Hij is niet alleen bestuurslid maar ook fellow van de Vereniging Rembrandt. Als fellow zet Peter zich in om de publieke belangstelling voor het openbaar kunstbezit in Nederland te vergroten. Ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan in 2018, maakte hij de tentoonstelling Als kunst je lief is en publiceerde hierbij De Collectie Nederland is niet af over het belang van blijven verzamelen.

 • Mevrouw drs. G.M.E. (Meta) Knol

Meta Knol is directeur van Museum De Lakenhal. Sinds haar komst in 2009 heeft zij het transformatieproces geleid dat in het voorjaar van 2019 is afgerond met de heropening van het museum. Meta werkte voorheen als conservator moderne en hedendaagse kunst in het Centraal Museum. Zij maakt tentoonstellingen, publiceert regelmatig over beeldende kunst en is een warm pleitbezorger van museale vernieuwing. Meta is medeoprichter van FramerFramed, het Amsterdamse platform voor hedendaagse kunst in een geglobaliseerde wereld, en bekleedt verschillende bestuursfuncties in de culturele sector.

 • De heer mr. J.J.J. (Joost) van Lanschot

Joost van Lanschot was verbonden aan Stibbe als advocaat en bestuursvoorzitter. Na zeven jaar directeur te zijn geweest van het VSBfonds is hij nu voorzitter van het bestuur van FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland en voorzitter van het bestuur van de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie). Binnen de Vereniging Rembrandt ligt zijn focus op mecenaat, governance en belangenbehartiging.

 • Mevrouw dr. H.H. (Jet) Pijzel-Dommisse

Jet Pijzel-Dommisse is kunsthistoricus, gespecialiseerd in interieurgeschiedenis en toegepaste kunst (waaronder goud- en zilversmeedwerk en glaskunst). Jet is oud-conservator kunstnijverheid van Gemeentemuseum Den Haag, lid van de adviescommissie Monumentenzorg van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van de raad van toezicht van Huis Doorn.

 • De heer drs. R.C.J.J. (Ruud) Priem

Ruud Priem is hoofdconservator van het Hospitaalmuseum (Memlingmuseum) in Brugge. Als kunsthistoricus heeft hij onderzoek gedaan naar oude kunstcollecties en verzamelgeschiedenis, in het bijzonder van Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw. Eerder was Ruud artistiek directeur en hoofdconservator van Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 • Mevrouw mr. drs. T.S.M. (Thérèse) van Schie

Thérèse van Schie is onafhankelijk communicatie-adviseur en heeft zowel in de non-profit sector als in het bedrijfsleven jarenlange ervaring als marketingmanager. Thérèse vervult verschillende toezichthoudende rollen op het snijvlak van het publieke en private domein. Naast haar toezichthoudende rol bij het Frans Hals Museum is zij regent bij de Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), lid van de raad van toezicht bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam en lid van de raad van toezicht van Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Bij de Vereniging Rembrandt houdt Thérèse zich vooral bezig met communicatie en ledenwerving.

 • De heer drs. P.J. (Peter) Schoon

Peter Schoon is directeur van het Dordrechts Museum. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties bij andere culturele organisaties. Hij is kunsthistoricus en heeft als specialisme Hollandse 17de-eeuwse en 19de-eeuwse schilderkunst. Binnen de Vereniging Rembrandt adviseert hij onder meer over restauratieprojecten, kunsthistorisch onderzoek en marketing.

Dsc1366Bijgesneden

Directeur Fusien Bijl de Vroe en secretaris Leonie Pels Rijcken met het bestuur van de Vereniging Rembrandt (Wim Pijbes, Frits Duparc en Philip de Haseth Möller ontbreken)

Bekijk ook

Bureau

Bureau
Gevel Bureau Min
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie