1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2021

4. Goedkeuring bestuursverslag 2021 (art. 20.2, sub a, van de statuten)

5. Goedkeuring jaarrekening 2021 (art. 20.2, sub a, van de statuten)

6. Goedkeuring begroting 2022 (art. 20.2, sub g, van de statuten)

7. Decharge aan de bestuursleden voor het door hen uitgeoefende beleid

8. Benoeming accountant (art. 19.4 van de statuten)

Het bestuur stelt voor om het accountantskantoor Share Impact Accountants te herbenoemen als accountant van de Vereniging.

9. Benoeming leden van de raad van adviseurs

De raad van adviseurs heeft conform artikel 16.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

Het bestuur draagt de volgende leden van de raad van adviseurs voor herbenoeming voor, voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaar:

 • Mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels
 • De heer mr. J.L. Miedema
 • De heer A.C. Rüger

Het bestuur draagt als nieuwe leden van de raad van adviseurs voor:

 • De heer prof. dr. A.R.W. Blühm, directeur Groninger Museum
 • Mevrouw prof. dr. H.M. van den Braber, hoogleraar mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht
 • Mevrouw P.E.M. Burmann, wetenschappelijk onderzoeker en conservator platform African Arts & Theory
 • Mevrouw drs. M.G.E. Cordia-Roeloffs, conservator Triton Collection Foundation
 • Mevrouw dr. E.E.S. Gordenker, directeur Van Gogh Museum
 • Mevrouw dr. V.T. Smeulders, hoofd geschiedenis Rijksmuseum Amsterdam, postdoc onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en eigenaar van Pasado Presente
 • De heer prof. dr. C.W.M. Stolwijk, algemeen directeur RKD en hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis in internationale context, 1800-1940 aan de Universiteit Utrecht

10. Afscheid leden van de raad van adviseurs

Vanwege het volgens de statuten aflopen van hun laatste termijn:

 • De heer mr. H.F. Heerkens Thijssen
 • Mevrouw drs. A.J.W.C.M. Hopmans
 • De heer prof. dr. V. Manuth
 • De heer drs. K.J.J. Schampers

Vanwege hun toetreding tot het bestuur:

 • De heer prof. dr. R.J. Baarsen
 • De heer drs. P.A. Geelen
 • De heer prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers

11. Benoeming niet-uitvoerende bestuurders

De raad van adviseurs heeft conform artikel 11.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

Het bestuur draagt als nieuwe niet-uitvoerende bestuurders voor:

 • De heer prof. dr. R.J. Baarsen, conservator Europese meubelen Rijksmuseum Amsterdam en bijzonder hoogleraar kunstnijverheid en decoratieve kunst voor 1800 aan de Universiteit Leiden
 • De heer drs. P.A. Geelen, medeoprichter TomTom NV en oprichter Turing Foundation
 • De heer prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, partner NautaDutilh en hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

12. Afscheid niet-uitvoerende bestuurders

Vanwege het volgens de statuten aflopen van hun laatste termijn:

 • Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
 • Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
 • De heer drs. W. Weijland

13. Voorstellen van de nieuwe directeur/uitvoerend-bestuurder van de Vereniging Rembrandt, de heer drs. G. Janse.

14. Afscheid van de directeur/uitvoerend-bestuurder van de Vereniging Rembrandt, mevrouw drs. F.M. Bijl de Vroe-Verloop

15. Inleiding op De vaandeldrager van Rembrandt door Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum

16. Uitnodiging voor bezoek aan het Centraal Museum door Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum

17. Rondvraag

18. Sluiting