1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2023

Download Concept-notulen ALV 2023

4. Goedkeuring bestuursverslag 2023 (art. 20.2, sub a, van de statuten)

Download Concept-bestuursverslag 2023

5. Goedkeuring jaarrekening 2023 (art. 20.2, sub a, van de statuten)

Download Concept-jaarrekening 2023

6. Goedkeuring begroting 2024 (art. 20.2, sub g, van de statuten)

7. Decharge aan de bestuursleden voor het door hen uitgeoefende beleid

8. Benoeming accountant (art. 19.4 van de statuten)

Het bestuur stelt voor om het accountantskantoor Share Impact Accountants te herbenoemen als accountant van de Vereniging.


9. Benoeming leden van de raad van adviseurs

De raad van adviseurs heeft conform artikel 16.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

Het bestuur draagt de volgende leden van de raad van adviseurs voor herbenoeming voor, voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaar:

 • De heer mr. S. van Haersma Buma
 • Mevrouw prof. dr. E. Hendriks
 • De heer dr. P.C. Sutton
 • De heer drs. B. Tempel

Het bestuur draagt als nieuwe leden van de raad van adviseurs voor:

 • Mevrouw dr. C.M. Klinkert, senior conservator oude kunst Frans Hals Museum
 • De heer mr. A. J. van der Smeede, belastingadviseur en partner Arcagna
 • De heer dr. R. Suykerbuyk, conservator oude meesters Museum Boijmans Van Beuningen
 • Mevrouw D. E. van Vredenburch, partner en lid management board De Brauw Blackstone Westbroek

10. Afscheid leden van de raad van adviseurs

 • De heer ir. R.P. Bakker
 • De heer prof. dr. R.E.O Ekkart
 • Mevrouw drs. A.P.H.M. Hovius MBA
 • Mevrouw drs. G.W.M. Jager
 • De heer F.J.P. Kessels
 • Mevrouw drs. M.H. van Ogtrop

Vanwege het aflopen van hun statutaire termijn

11. Benoeming niet-uitvoerende bestuurders

De raad van adviseurs heeft conform artikel 11.6 van de statuten zijn goedkeuring gegeven aan de hieronder genoemde voordrachten.

Het bestuur draagt de volgende niet-uitvoerend bestuurder voor herbenoeming voor, voor een tweede termijn van maximaal vier jaar:

 • De heer drs. B. Cornelis

Het bestuur draagt als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder voor:

 • Mevrouw mr. H.H. Kersten, advocaat en partner Stibbe

Mevrouw Kersten wordt voorgedragen als de beoogde nieuwe voorzitter, die het voorzitterschap van de huidige voorzitter in de loop van dit jaar zal overnemen.

12. Contributiewijziging

13. Rondvraag

14. Sluiting

Bekijk ook

Nieuwe kandidaat-leden

Nieuwe kandidaat-leden
Morghen Viaggio 5