De Vereniging Rembrandt komt op voor het materiële en immateriële belang van het openbaar kunstbezit in Nederland. Zij dient een publiek doel: overkoepelend, onafhankelijk van overheid en politiek en institutioneel ongebonden, draagt zij bij aan openbare kunstcollecties in heel Nederland. Dat doet zij vanuit haar expertise, met ambitie en oog voor de lange termijn.

Mensen steunen ons omdat ze iets willen betekenen voor het nationaal kunstbezit, omdat ze betrokken willen zijn en iets willen doorgeven aan volgende generaties.

Therese van Schie bestuurslid Vereniging Rembrandt

Onze kernwaarden

Ritter 2

Overkoepelend

De Vereniging Rembrandt is in Nederland de enige particuliere organisatie die staat voor het belang van het Nederlands openbaar kunstbezit als geheel. Vriendenverenigingen van musea zijn meestal plaatsgebonden, terwijl de Vereniging bestaat uit leden uit het hele land. Lid worden van de Vereniging Rembrandt betekent daarom ook vriend zijn van 121 musea. Aankopen die alleen in het belang zijn van het aanvragende museum en geen waarde toevoegen aan de Collectie Nederland, worden afgewezen. De Vereniging laat verder haar stem horen als kortetermijnbelangen regeren en de Collectie Nederland in het geding komt. Samen staan we sterk.

Van Gogh Museum Munch Detail

Onafhankelijk

De Vereniging Rembrandt is politiek en institutioneel ongebonden. De overheid heeft geen stem in haar beleidsvoering. Donoren kunnen een voorkeursgebied uitspreken, maar hebben geen invloed op de beoordeling van de steunaanvragen. In deze onafhankelijkheid schuilt een grote kracht. Hierdoor hoeft de Vereniging zich niet te laten leiden door kortetermijnbelangen of belangen die misschien wel individuele musea dienen, maar niet het openbaar kunstbezit als geheel.

Dubbelportret Boerhaave Verkleind

Expertise

Het in ruime mate kunnen beschikken over goede kunsthistorische expertise is van het allergrootste belang voor een juiste beoordeling van aanvragen voor steun bij aankopen. Daarom zitten er in het bestuur en de raad van adviseurs meerdere kunstkenners uit de museale en wetenschappelijke wereld. Zo kan altijd een afgewogen oordeel worden gevormd. De sinds jaar en dag aanwezig brede kennis, grote ervaring en het goede gevoel voor kwaliteit bij de Vereniging maakt dat ook voor andere potentiële geldschieters het oordeel van het bestuur vaak zwaar wordt meegewogen. De Vereniging Rembrandt is een keurmerk.

CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Bekijk ook

Meer dan 16.000 kunstliefhebbers met één doel

Onze leden
20180616 115 Allard Pierson Museum Nieuwerkleiner Min
©