Beoordelingscriteria

Waaraan moet het beoogde onderzoek voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

Bij de beoordeling van een aanvraag hanteert de beoordelingscommissie onderstaande criteria. NB: de hoogte van een onderzoeksbeurs bedraagt maximaal 25.000 euro (10.000 euro voor een beurs uit het Van der Klaauw Fonds).

 • Het onderzoek waarvoor steun wordt aangevraagd, is gerelateerd aan de collectie van het museum en overstijgt het reguliere museumonderzoek, zoals inventarisatiewerk. Het kan kunsthistorisch, maar ook materiaaltechnisch van aard zijn. Voorbeelden van eerder gesteunde onderzoeksprojecten zijn te vinden in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt en op de webpagina’s van de Fondsen op Naam met onderzoek in de doelstelling, zoals het Ekkart Fonds.
 • Het onderzoek heeft een duidelijke relevantie en is toegespitst op de beantwoording van een concrete vraag. De planning is haalbaar.
 • De resultaten van het onderzoek worden (digitaal) gepubliceerd.
 • De bursaal heeft met succes een relevante masterstudie doorlopen of is gepromoveerd. Voor een beurs uit het Ekkart Fonds dient de kandidaat een beginnende onderzoeker te zijn die in de regel niet ouder is dan 35 jaar. Voor overige beurzen komen ook onderzoekers met enige ervaring in aanmerking, maar zijn bij voorkeur ook niet ouder dan 35 jaar. Kandidaten die reeds een tijdelijke of vaste aanstelling bij het aanvragende museum hebben, zijn uitgesloten van deelname.
Schenkingsvoorwaarden

Welke eisen stellen wij aan het museum?

Om in aanmerking te komen voor steunverlening, dienen musea te voldoen aan een aantal eisen en akkoord te gaan met onderstaande schenkingsvoorwaarden.

 • Alleen musea die zijn opgenomen in het Museumregister kunnen een aanvraag indienen.
 • Het museum is belast met de interne begeleiding van de bursaal.
 • Bij de toekenning van een beurs kan er naast de interne begeleider een externe begeleider worden aangewezen. Hij of zij zal aan het begin van het onderzoek, halverwege en aan het eind contact hebben met de onderzoeker. De keuze voor de externe begeleider wordt gemaakt door de beoordelingscommissie in overleg met het museum.
 • Bij de toekenning van een beurs wordt in overleg met het aanvragende museum een tijdsschema gemaakt, waarin de data voor eindrapportage en tussenrapportage worden vastgelegd en afspraken worden gemaakt over eventuele gedeeltelijke bevoorschotting (max. 50%).
 • Het museum is verantwoordelijk voor de bijkomende onderzoekskosten, voor de facilitering van de bursaal en voor de kosten van publicatie van de resultaten van het onderzoek.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de planning, zoals langdurige ziekte of vertrek van een bursaal, of een verschuiving van de geplande publicatie- en/of tentoonstellingsdatum, dient het museum het bureau van de Vereniging daarvan direct op de hoogte te stellen.Bij voortijdig vertrek van de bursaal stopt de beurs en dient de aanvrager een nieuwe, aangepaste aanvraag te doen en een gekwalificeerde vervanger voor te dragen voor de voltooiing van het onderzoeksproject.
 • Bij in gebreke blijven van de aanvrager ten aanzien van de gemaakte afspraken kan verdere uitbetaling van de toegekende gelden worden opgeschort en kunnen reeds uitbetaalde kosten worden teruggevorderd. Het museum kan dan voor enkele jaren worden uitgesloten van deelname aan de aanvraagrondes voor onderzoeksbeurzen.
Tegenprestaties

Wat verwachten wij van het museum?

In ruil voor de verleende steun vraagt de Vereniging Rembrandt onderstaande tegenprestaties van het museum.

 • Leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot de vaste collectie van het museum.
 • Deze gratis toegang zal duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang van het museum.
 • Op de museumwebsite zal de gratis toegang tot het museum vermeld worden bij de entreeprijzen met een verwijzing naar de website van de Vereniging Rembrandt.
 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt om anders te mogen handelen, zal in elke publicatie voortkomend uit het onderzoeksproject (artikelen, catalogi e.d.) en in digitale uitingen waarin aan het onderzoeksproject wordt gerefereerd (website, nieuwsbrieven e.d.), worden vermeld dat het onderzoek tot stand kwam met steun van de Vereniging Rembrandt en het fonds dat zij voor de beurs heeft aangewend.
 • Het museum zal op verzoek zorg dragen voor een artikel over het onderzoek voor plaatsing op de website of in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt.