Beoordelingscriteria

Wie komen in aanmerking voor het indienen van een aanvraag?

Alleen publieke (kunst)musea en publiekrechtelijke rechtspersonen die een museale collectie van (inter)nationaal belang beheren, die geregistreerd zijn in het museumregister komen in aanmerking voor steun bij een aankoop.

In beginsel komen niet in aanmerking:

 • Vriendenverenigingen
 • Particuliere stichtingen
 • Particuliere musea met een particuliere collectie
 • Bibliotheken
 • Archieven

Waaraan moet de beoogde aankoop voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

Bij de beoordeling van een aanvraag hanteert het bestuur van de Vereniging Rembrandt onderstaande criteria. NB: in beginsel steunt de Vereniging Rembrandt aankopen met maximaal 50% van de aankoopwaarde.

 • Alleen kunstwerken komen voor een aanvraag in aanmerking. In beginsel komen manuscripten, archivalia, het gedrukte boek en naturalia niet voor steunverlening in aanmerking.
 • Het te verwerven kunstwerk behoort tot de beste of betere voorbeelden in zijn soort. Naast zijn waarde als kunstwerk beschikt het te verwerven object over kunsthistorisch, historisch en/of documentair belang.
 • De beoogde aankoop dient zowel van toegevoegde waarde te zijn voor de collectie van het aanvragende museum als voor het Nederlands openbaar kunstbezit in nationale, regionale dan wel lokale context.
 • De herkomst van de beoogde aankoop is onomstreden.
 • De aankoopprijs van het te verwerven kunstwerk is niet onredelijk hoog.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere toekenningen. De keuze om wel of niet over te gaan tot steunverlening is een discretionaire bevoegdheid van het bestuur van de Vereniging Rembrandt.

Schenkingsvoorwaarden

Welke eisen stellen wij aan het museum?

Om in aanmerking te komen voor steunverlening, dienen musea te voldoen aan een aantal eisen en akkoord te gaan met onderstaande schenkingsvoorwaarden.

 • Alleen musea die opgenomen zijn in het Museumregister kunnen een aanvraag indienen.
 • Het museum dient het kunstwerk in voortdurende eigendom te behouden en het niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt aan derden, al of niet tegen betaling, over te dragen of in gebruik te geven, echter met dien verstande dat de tijdelijke uitlening ten behoeve van een tentoonstelling zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging Rembrandt geoorloofd is.
 • Bij tijdelijke bruikleen is het museum niet toegestaan een vergoeding te vragen voor het in bruikleen geven van het kunstwerk aan een ander Nederlands museum. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen wel in rekening worden gebracht.
 • Ook indien het museum met een ander rechtspersoon zou samengaan, zou worden ontbonden of door een andere rechtspersoon zou worden overgenomen, is voor de overgang van het kunstwerk de schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt vereist.
 • Het kunstwerk zal blijvend openbaar in het museum worden tentoongesteld en mag - uitsluitend in bijzondere gevallen, ingegeven door de aard van het kunstwerk en de collectie(s) waarvan het deel gaat uitmaken - slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt aan de openbaarheid worden onttrokken door plaatsing in studieafdeling, depot of andere niet als regel door het publiek te betreden ruimten. Voorwerpen van kunst op papier, geborgen in laden, alsmede van textiel, die op verzoek kunnen worden geraadpleegd, worden beschouwd als openbaar te zijn tentoongesteld.
 • Indien het museum met betrekking tot het kunstwerk uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst of van derden die verplicht zijn schade te vergoeden of uit welke hoofde ook enigerlei uitkering ontvangt, zal de besteding daarvan, zo nodig na aftrek van de kosten van herstel, slechts mogen geschieden voor de aankoop van een kunstwerk voor het museum en met instemming van de Vereniging Rembrandt.
Tegenprestaties

Wat verwachten wij van het museum?

In ruil voor de verleende steun vraagt de Vereniging Rembrandt onderstaande tegenprestaties van het museum.

 • Leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot de vaste collectie van het museum.
 • Deze gratis toegang zal duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang van het museum.
 • Op de museumwebsite zal de gratis toegang tot het museum vermeld worden bij de entreeprijzen met een verwijzing naar de website van de Vereniging Rembrandt (www.verenigingrembrandt.nl).
 • De Vereniging Rembrandt kan vrij van rechten over de afbeeldingen van het gesteunde kunstwerk beschikken.
 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt om anders te mogen handelen zal bij het gesteunde kunstwerk en in drukwerk (catalogi, briefkaarten, brochures, uitnodigingen, persuitingen e.d.) en in digitale uitingen (website, nieuwsbrieven, social media e.d.) – ook in geval van tijdelijke uitlening – worden vermeld, dat de aankoop tot stand kwam met steun van de Vereniging Rembrandt, met vermelding van eventuele (Thema)fondsen.
 • Het museum stelt de Vereniging Rembrandt een pagina beschikbaar in de eerstkomende editie van zijn vriendenblad of nieuwsbrief waarop de vereniging kan uitleggen waarom zij aan de aankoop van het kunstwerk heeft bijgedragen.
 • Het museum zal zorgdragen voor een artikel (binnen twee maanden na toezegging van de steun) voor plaatsing in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt (een instructie voor de auteur wordt u toegezonden).
 • Het museum zal zorgdragen voor het invullen en terugsturen van het formulier t.b.v. de website van de Vereniging Rembrandt (een instructie hiervoor wordt u toegezonden).
 • Ingeval van een schenking boven de € 50.000,- stelt de Vereniging Rembrandt het op prijs als het museum de mogelijkheid biedt voor bijzondere bijeenkomsten in het museum.

Waaraan moet de beoogde aankoop voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

Bij de beoordeling van een aanvraag hanteert het bestuur van de Vereniging Rembrandt onderstaande criteria. NB: in beginsel steunt de Vereniging Rembrandt aankopen met maximaal 50% van de aankoopwaarde.

 • Alleen kunstwerken komen voor een aanvraag in aanmerking. In beginsel komen manuscripten, archivalia, het gedrukte boek en naturalia niet voor steunverlening in aanmerking.
 • Het te verwerven kunstwerk behoort tot de beste of betere voorbeelden in zijn soort. Naast zijn waarde als kunstwerk beschikt het te verwerven object over kunsthistorisch, historisch en/of documentair belang.
 • De beoogde aankoop dient zowel van toegevoegde waarde te zijn voor de collectie van het aanvragende museum als voor het Nederlands openbaar kunstbezit in nationale, regionale dan wel lokale context.
 • De herkomst van de beoogde aankoop is onomstreden.
 • De aankoopprijs van het te verwerven kunstwerk is niet onredelijk hoog.