criteria voor steunverlening

De Vereniging Rembrandt verleent steun voor aankopen ten behoeve van openbare collecties in Nederland. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan een gewenste aankoop moet voldoen om in aanmerking te komen voor steunverlening, maar voorop staat altijd de kwaliteit van het te verwerven kunstwerk en zijn toegevoegde waarde voor de Collectie Nederland.

Verder lezen

Hoe gaat het in zijn werk?


Indienen aanvraag

Musea die een aanvraag tot steunverlening overwegen worden verzocht telefonisch contact op te nemen met mevrouw Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt. Zij is te bereiken via het algemene nummer van het bureau. Nadat dit eerste contact heeft plaatsgevonden zal het aanvraagformulier worden opgestuurd. Bij de aanvraag wordt onder andere toegelicht hoe de beoogde aanwinst past in het collectieplan, welke rol het gaat spelen in de vaste opstelling en wat de betekenis ervan is voor de Collectie Nederland.


Behandeling aanvraag

Behandeling van een aanvraag vindt in de regel plaats in de eerstvolgende vergadering van het bestuur, mits een aanvraag ten minste drie weken voor de vergaderdatum is ingediend. De vergaderdata van het bestuur treft u hieronder aan. Uitsluitend aanvragen voor voorgenomen aankopen worden in behandeling genomen, niet voor reeds gesloten koopovereenkomsten. Kunstwerken dienen in de vergadering te worden getoond, tenzij hiervoor namens het bestuur ontheffing wordt verleend. Bij uitzondering kan een spoedbehandeling buiten de bestuursvergaderingen plaats vinden, maar uitsluitend indien de aanvrager kan duidelijk maken dat er een onvermijdelijke deadline is (bijv. een veilingdatum) en er geen gelegenheid was de aanvraag eerder in te dienen. Indien bij een spoedaankoop geen besluitvorming kan plaats vinden vóór de deadline, kan het bestuur de aanvrager de mogelijkheid verlenen na de totstandkoming van de aankoop alsnog een aanvraag in te dienen, maar daarbij handelt het betreffende museum wel geheel voor eigen risico. Het bestuur heeft de vrijheid om over aanvragen adviezen van derden te vragen. Over besluiten van het bestuur wordt geen discussie gevoerd.


Afwijkende bepalingen

Bij specifieke fondsen van de Vereniging Rembrandt kunnen afwijkende bepalingen zijn afgesproken, maar wordt wel steeds uitgegaan van de kwaliteitseisen die aan het te verwerven kunstwerk worden gesteld. Bij steun met gelden die beschikbaar zijn gesteld door de BankGiro Loterij kan binnen de algemene criteria extra aandacht worden besteed aan het bijzondere belang van de aanwinst voor het aanvragende museum of aan de betekenis ervan voor speciale inhoudelijke, regionale of lokale doelstellingen van het museum. Ook kunnen er bij sommige fondsen afwijkende percentageregelingen gelden.


Eigen bijdrage en bijdrage Vereniging Rembrandt

Van de aanvrager wordt een substantiële eigen bijdrage verwacht. Daarbij telt steun van een eigen vriendenorganisatie mee als eigen bijdrage. Verwervingen waarbij vrijwel geen eigen middelen worden ingezet worden kritisch beoordeeld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een aanvraag voor aankoop van een collectie als geheel in overweging genomen. De Vereniging Rembrandt geeft maximaal 50% van het aankoopbedrag (inclusief de direct daarmee gepaard gaande verwervingskosten, dus niet meegerekend eventuele restauratiekosten).


Wat vraagt de Vereniging Rembrandt?

De Vereniging Rembrandt vraagt voor haar verleende steun bij een aankoop een aantal tegenprestaties. De belangrijkste hiervan is dat het museum de leden van de Vereniging uit dank voor hun bijdrage aan de aankoop gratis entree biedt tot de vaste collectie.

Bekijk ook

De kracht van de vaste collectie

De kracht van de vaste collectie
25 Stedelijk Carrousel MP iets minder verkleind
©