Beoordelingscriteria

Waaraan moet de beoogde restauratie voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

Bij de beoordeling van een aanvraag hanteert de beoordelingscommissie restauraties onderstaande criteria.

 • De restauratie waarvoor steun wordt aangevraagd, mag nog niet van start zijn gegaan.
 • De restauratie is voor een kunstwerk of een voorwerp van toegepaste kunst uit de vaste collectie dat van aantoonbaar belang is voor het museum, maar dat vanwege zijn slechte conditie niet of niet optimaal wordt getoond. Werken die deel uitmaken van een interieur, bijvoorbeeld plafondschilderijen of behangsels in situ, komen niet in aanmerking. Het werk dient te worden opgenomen in de vaste presentatie van het museum.
 • Ook voor langdurige bruiklenen kan steun voor restauratie worden aangevraagd. In zulke gevallen stelt de Vereniging Rembrandt een bruikleengarantie voor een bepaalde termijn als voorwaarde.
 • In het behandelvoorstel, voortkomend uit het conditierapport, wordt aandacht besteed aan het doel van de behandeling en de verantwoording van de gekozen behandeling in relatie tot de verschillende mogelijkheden. Dit behelst de afweging van de risico’s voor het kunstwerk en de ethische aspecten van de behandeling. Waar relevant wordt het museum geadviseerd materiaal-technisch of natuurwetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren. De planning en de begroting – met een schatting van de minimale en maximale kosten – dienen haalbaar te zijn.
 • Het resultaat van en de ontdekkingen tijdens de restauratie worden zo breed mogelijk gedeeld met vakgenoten en/of het publiek, door middel van bijvoorbeeld lezingen, studiebijeenkomsten, publicaties (online of offline) en op zaal.
 • Met uitzondering van restauraties van werken op papier of aanverwante dragers, gefinancierd vanuit het Van der Klaauw Fonds (waarvoor een papierrestaurator van bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar als bursaal wordt aangesteld), dient de restaurator een zelfstandige professional te zijn. Er kan geen bijdrage worden aangevraagd voor restauraties die worden uitgevoerd door restauratoren die reeds een tijdelijke of vaste aanstelling bij het aanvragende museum hebben.
Schenkingsvoorwaarden

Welke eisen stellen wij aan het museum?

Om in aanmerking te komen voor steunverlening, dienen musea te voldoen aan een aantal eisen en akkoord te gaan met onderstaande schenkingsvoorwaarden.

 • Alleen musea die zijn opgenomen in het Museumregister kunnen een aanvraag indienen. Kerken en monumenten zonder museale status komen niet in aanmerking. Omdat de meeste fondsen bij de Vereniging Rembrandt met restauratie in de doelstelling beperkende voorwaarden hebben (zo is het VriendenLoterij Restauratiefonds uitsluitend bedoeld voor musea die geen directe steun van de VriendenLoterij ontvangen) is overleg voor het indienen van een aanvraag noodzakelijk.
 • De haalbaarheid moet altijd goed verkend zijn. Musea die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het VriendenLoterij Restauratiefonds mogen - mits vooraf besproken met het bureau van de Vereniging Rembrandt - een bedrag van max. € 1.000 opnemen om een restaurator in te schakelen die een gedegen behandelplan kan opstellen.
 • Bij de toekenning van steun wordt in overleg een begeleidingscommissie ingesteld, waarin ten minste één externe kunsthistoricus en één externe restaurator, beiden bij voorkeur werkzaam in een museale instelling, zitting hebben. Deze commissie zal op gezette tijden bijeenkomen om te adviseren. Het museum is belast met de coördinatie van de begeleiding van de restauratie.
 • De Vereniging Rembrandt draagt maximaal 75% bij aan de restauratiekosten. Bij de toekenning van steun worden afspraken gemaakt over de planning en de betaling, waarbij een voorschot van maximaal 50% van de minimale restauratiekosten wordt betaald. Het tweede deel wordt na de eindafrekening betaald, tot het vooraf afgesproken maximum. Een uitzondering zijn de restauraties van werken op papier of aanverwante dragers gefinancierd vanuit het Van der Klaauw Fonds, waarvoor een beurs van maximaal € 10.000 beschikbaar is om een papierrestaurator aan te stellen.
 • Het museum is verantwoordelijk voor de transportkosten.
 • Voor aanvragen die worden gehonoreerd vanuit het VriendenLoterij Restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt is een aanvullend budget van € 2.000 beschikbaar voor marketing- en communicatiekosten.
 • De restauratie dient binnen de afgesproken termijn van start te gaan. Bij nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de planning, zoals langdurige ziekte, of onvoorziene tegenvallers bij de restauratie, dient het museum het bureau van de Vereniging daarvan direct op de hoogte te stellen.
 • Bij in gebreke blijven van de aanvrager ten aanzien van de gemaakte afspraken kan verdere uitbetaling van de toegekende gelden worden opgeschort en kunnen reeds uitbetaalde kosten worden teruggevorderd. Het museum kan dan voor enkele jaren worden uitgesloten van deelname aan de aanvraagrondes voor restauraties.
Tegenprestaties

Wat verwachten wij van het museum?

In ruil voor de verleende steun vraagt de Vereniging Rembrandt onderstaande tegenprestaties van het museum.

 • Leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot de vaste collectie van het museum.
 • Deze gratis toegang zal duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang van het museum.
 • Op de museumwebsite zal de gratis toegang tot het museum vermeld worden bij de entreeprijzen met een verwijzing naar de Rembrandtkaart-pagina op de website van de Vereniging Rembrandt en [indien van toepassing] de VriendenLoterij.
 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Rembrandt om anders te mogen handelen, zal het museum het gerestaureerde werk in de vaste presentatie tonen en daarbij ten minste zes maanden lang (of drie maanden bij werken op papier of aanverwante dragers) op zaal vermelden dat de restauratie tot stand kwam met steun van de Vereniging Rembrandt en het fonds dat zij voor de restauratie heeft aangewend.
 • Het museum zal in elke publicatie over het restauratieproject (artikelen, website, nieuwsbrieven e.d.) vermelden dat de restauratie tot stand kwam met steun van de Vereniging Rembrandt en het fonds dat zij voor de restauratie heeft aangewend.
 • Het museum zal de Vereniging Rembrandt beeldmateriaal sturen van het gehele proces en op verzoek zorg dragen voor een artikel over de restauratie voor plaatsing op de website of in ons Bulletin.