Vrijstelling schenk- en erfbelasting

De Vereniging Rembrandt is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Vereniging Rembrandt hoeft over uw gift dus geen schenk- of erfbelasting te betalen.


Giftenaftrek

Als u in Nederland belastingplichtig bent over uw inkomen, kunt u, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, uw gift aan de Vereniging Rembrandt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. In Nederland kennen we twee soorten giften met ieder hun eigen fiscale regime. Fiscaal het meest gunstig zijn de periodieke giften. Alle giften die niet aan de definitie van 'periodieke gift’ voldoen, vallen onder het regime voor ‘andere giften’.

Rekenmodule
Periodieke gift

De Vereniging Rembrandt ontvangt steeds vaker periodieke giften. In tegenstelling tot eenmalige giften geldt er voor periodieke giften namelijk geen aftrekdrempel en –plafond: deze zijn derhalve volledig aftrekbaar. Een periodieke gift moet wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. De gift moet namelijk worden vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst. Om van een periodieke gift te kunnen spreken moet u zich in deze overeenkomst verplichten om gedurende minimaal vijf jaar, ieder jaar een gelijk bedrag te geven. De gift eindigt bij overlijden voor de ommekomst van deze vijfjaarsperiode. Als u minimaal 350 euro per jaar schenkt, wordt u bij ons Meester. 
 

Voor alle duidelijkheid: het is niet mogelijk uw reguliere lidmaatschap via een periodieke gift te betalen. De meesterlidmaatschappen hebben wel de vorm van een periodieke gift.

Lid via periodieke gift
Andere giften

Alle giften die niet voldoen aan de definitie van een periodieke gift, vallen onder het regime voor ‘andere giften’. Dit kunnen eenmalige giften zijn, maar bijvoorbeeld ook giften die u periodiek overschrijft, maar die bijvoorbeeld niet zijn vastgelegd in een aan alle eisen voldoende periodieke schenkingsovereenkomst. Een dergelijke gift aan de Vereniging Rembrandt mag u in uw aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen. Daarbij geldt een aftrekdrempel en -plafond. De aftrekdrempel betekent dat het totaal van de giften die u en uw fiscale partner in een jaar doen samen hoger dan € 60 en hoger dan 1% van het gezamenlijke verzamelinkomen van u en uw partner moeten zijn. Het aftrekplafond betekent dat de giften tot maximaal 10% van dat gezamenlijke verzamelinkomen in aftrek kunnen worden gebracht.

Alle eenmalige giften (bovenop uw contributie) kunnen worden overgemaakt naar: NL21 ABNA 0252 2008 61 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Vereniging Rembrandt, o.v.v. ‘gift’ en, in het geval u al lid bent, het lidnummer op uw Rembrandtkaart.


Aftrektarief

Het tarief waartegen u een gift aan een ANBI, dus ook aan de Vereniging Rembrandt, mag aftrekken, zal de overheid de komende jaren verlagen van maximaal 46% (het huidige toptarief) in 2020 naar maximaal 37,1% in 2023 (dit laatste tarief kan nog wijzigen in de komende jaren).


Extra fiscaal voordeel

De Vereniging Rembrandt is als een culturele ANBI aangemerkt. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. In het aangifteprogramma van de Belastingdienst wordt uw gift aan de Vereniging Rembrandt automatisch verhoogd met 25% (de multiplier), waardoor u belastingvoordeel geniet over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Meer geven kost u dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt. Deze extra aftrek geldt zowel voor eenmalige als periodieke giften, voor een maximum aan giften van in totaal (uw giften aan alle culturele ANBI's worden ter bepaling van dit maximum opgeteld) € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen geeft, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier.

Als gevolg van de multiplier kunt u dus maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen. Een voorbeeld kan dit verhelderen, waarbij wij u echter aanraden om voor de fiscale gevolgen in uw specifieke situatie contact op te nemen met uw belastingadviseur. Stel dat u jaarlijks € 1.000 in de vorm van een periodieke gift aan de Vereniging Rembrandt geeft, dan mag u € 1.250 in aftrek brengen. Als uw aftrektarief 37% bedraagt, vermindert de gift uw te betalen belasting met (0,37 x 1.250=) € 462,50. De gift van € 1.000, kost u derhalve netto slechts € 537,50. De multiplier maakt geven aan de Vereniging Rembrandt dus extra aantrekkelijk!


Themafondsen en Fondsen op Naam

Liefhebber van glas? Van kunst uit de oudheid? Of juist van kunst van nu? Bij een gift van minimaal € 1.000 per jaar kunt u via een van onze vijftien Themafondsen kunst binnen uw favoriete verzamelgebied helpen aankopen. Bij een gift vanaf € 75.000 (of € 15.000 per jaar gedurende vijf jaar) is het ook mogelijk een Fonds op Naam op te richten. Zo kunt u bijdragen aan specifieke aankopen en zelfs aan onderzoek en restauraties. Wanneer het door u opgerichte Fonds op Naam wordt ingezet voor een aankoop, dan zal de naam van dit fonds altijd aan die aankoop verbonden zijn. Voor meer informatie, kik op de rode knop hieronder.

Rembrandtfondsen
Stichtingen en (vermogens)fondsen

Beheert u een stichting of een fonds met een missie ter bevordering van kunst en cultuur? Dan kunt u overwegen (een deel van) het vermogen van de stichting of het fonds onder te brengen bij de Vereniging Rembrandt in de vorm van een Fonds op Naam. U bepaalt zelf welke beoogde projecten en/of aankopen vanuit uw fonds worden gesteund, maar de Vereniging Rembrandt verzorgt de begeleiding, beoordeling en afhandeling van de aanvragen. Als oprichter van een Fonds op Naam wordt u ook uitgenodigd voor speciale ontvangsten. Bij de eventuele opheffing van het stichtings- of fondsbestuur zal de Vereniging Rembrandt nog altijd de afgesproken doelstelling naleven. Interesse? Neem contact op met Mathilde van der Werff, hoofd Mecenaat van de Vereniging Rembrandt (haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).


Geven vanuit het buitenland

Schenken met fiscale voordelen vanuit het buitenland aan de Vereniging Rembrandt wordt mogelijk gemaakt door Transnational Giving Europe (TGE). Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen gebruik maken van de Charities Aid Foundation (CAF) en inwoners van de Verenigde Staten van Myriad USA en The Netherland-America Foundation (NAF). Wij vertellen u graag meer over de fiscale voordelen van geven vanuit het buitenland, maar omdat deze per land verschillen, raden wij u vooral aan om contact op te nemen met uw belastingadviseur.


Giften in natura

De Vereniging Rembrandt heeft in haar lange geschiedenis een aantal bijzondere kunstwerken in schenking mogen ontvangen. Zo ontving zij voor haar vijftigste verjaardag in 1933 een vrouwenportret van Rembrandt in schenking, bedoeld ter plaatsing in het Rijksmuseum, en in 2014 een Mondriaan die toen al in langdurig bruikleen was gegeven aan het Kunstmuseum Den Haag. De stichting die eigenaar was van de Mondriaan droeg met deze gift ook de verantwoordelijkheid over aan de Vereniging Rembrandt om erop toe te zien dat dit werk altijd en voor iedereen zichtbaar zal blijven. Hebt u een bijzonder kunstwerk in huis dat u met iedereen wilt delen? Neem dan contact met ons op. De Vereniging Rembrandt aanvaardt alleen een gift in eigendom wanneer het gaat om een werk van evident en eminent belang.

Drie Appels In Museum De Fundatie

Driedelige koningenreeks van Karel Appel in Museum de Fundatie, Zwolle

Een lid van de Vereniging Rembrandt heeft de Vereniging in 2018 het schilderij King Lear (derde van links) van Karel Appel geschonken onder de voorwaarde dat het in langdurig bruikleen wordt gegeven aan Museum de Fundatie. In 2011 schonk dit lid ook al onder dezelfde voorwaarde Appels Le roi couronné (eerste van links). Een bijzondere gift, want een derde schilderij uit deze driedelige koningenreeks was al in eigendom van Museum de Fundatie, waarmee de serie weer compleet is - een grote wens van de schenker.

Contact

Hebt u nog vragen of wilt u advies over geven aan de Vereniging Rembrandt? Neem gerust contact met mij op.

Mathilde van der Werff, hoofd Mecenaat

(070) 427 17 20
[email protected]

Dsc0961 Bijgesneden
Schenken met fiscale voordelen

Meesterlidmaatschappen

Wilt u geven aan de Collectie Nederland en tegelijkertijd dichter bij de kunst komen? Word dan Meester bij de Vereniging Rembrandt. Dat kan al vanaf € 350 per jaar.

Meer informatie