Beoordelingscriteria

Waaraan moet de beoogde aanvraag voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

Bij de beoordeling van een aanvraag hanteert de beoordelingscommissie van Fonds Fusien onderstaande criteria.

 • Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het daartoe bestemde aanvraagformulier (te verkrijgen via de secretaris van Fonds Fusien).
 • De bruikleen waarvoor steun wordt aangevraagd betreft een of meer kunstwerken uit een Nederlandse openbare collectie.
 • Het aanvragende museum heeft vóór het indienen van de aanvraag de haalbaarheid van de beoogde bruikleen onderzocht.
 • De beoogde bruikleen moet voor een periode van minstens drie jaar onafgebroken worden getoond in de collectieopstelling van het aanvragende museum.
 • Bij de aanvraag is de beperkte aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de Kaderovereenkomst bruikleenverkeer 1989 en de Code bruikleen 2017 het uitgangspunt.
Schenkingsvoorwaarden

Welke eisen stellen wij aan het museum?

Om in aanmerking te komen voor steunverlening, dienen musea te voldoen aan een aantal eisen en akkoord te gaan met onderstaande schenkingsvoorwaarden.

 • Alleen musea die zijn opgenomen in het Museumregister kunnen een aanvraag indienen.
 • Bij de toekenning van een bijdrage wordt in overleg met het aanvragende museum afspraken gemaakt over eventuele gedeeltelijke bevoorschotting (max. 50%).
 • De gevraagde bijdrage (maximaal € 20.000) kan uitsluitend worden ingezet voor de dekking van kosten met betrekking tot het transport, de presentatie (bijvoorbeeld het laten maken van een vitrine of het doen van onderzoek), verzekering en eventuele restauratie van de bruikleen. De bijdrage kan niet worden aangewend voor de vergoeding van personeelskosten.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de planning dient het museum het bureau van de Vereniging Rembrandt daarvan direct op de hoogte te stellen.
 • Bij in gebreke blijven van de aanvrager ten aanzien van de gemaakte afspraken kan verdere uitbetaling van de toegekende gelden worden opgeschort en kunnen reeds uitbetaalde kosten worden teruggevorderd. Het museum kan dan voor enkele jaren worden uitgesloten van deelname aan de aanvraagrondes voor bruikleenbijdragen.
 • Over de selectie van de aanvragen en over het niet toekennen van een bijdrage wordt niet gecorrespondeerd.
Tegenprestaties

Wat verwachten wij van het museum?

In ruil voor de verleende steun vraagt de Vereniging Rembrandt onderstaande tegenprestaties van het museum.

 • Leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot de vaste collectie van het museum.
 • Deze gratis toegang zal duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang van het museum.
 • Op de museumwebsite zal de gratis toegang tot het museum vermeld worden bij de entreeprijzen met een verwijzing naar de Rembrandtkaart-pagina op de website van de Vereniging Rembrandt.
 • Het museum zal bij de presentatie van de bruikleen vermelden dat die tot stand kwam met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Fonds Fusien.