Museum Gouda (2020) – 16de-eeuwse altaarstukken en de voormalige inrichting van de Sint-Janskerk

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Als onderdeel van dit feest wordt de Sint-Janskerk teruggebracht tot haar 16de-eeuwse uiterlijk, met als stralend middelpunt de altaarstukken die tegenwoordig te vinden zijn in Museum Gouda. Dit feest kan natuurlijk geen doorgang vinden zonder gedegen kennis van de kunstwerken en het historische kerkinterieur. Kunsthistoricus Nadia Baadj kan dankzij de beurs van de Vereniging Rembrandt de 16de-eeuwse altaarstukken in het museum onderzoeken en inzichtelijk maken hoe tussen 1552 en 1572 de binnenkant van de kerk eruit zag. De resultaten zullen deel uitmaken van de tentoonstelling en bijbehorende publicatie. Het onderzoek komt mede tot stand dankzij een schenking van de Stichting Dames Spoorenberg.

Het Hannemahuis (2020) – Het kunstkabinet van Sybren Barend Bos

Enkele topstukken in het Rijksmuseum, het Mauritshuis en de Londense National Gallery zijn terug te leiden tot een 19de-eeuwse privéverzameling in Harlingen. Het kunstkabinet van Sybren Barend Bos bevatte niet minder dan 240 werken van kunstenaars als Ferdinand Bol, Jan van Goyen en Nicolaes Maes. Het Hannemahuis verwierf in 2016 een album met handtekeningen van binnen- en buitenlandse bezoekers van deze collectie, wat het aanknopingspunt vormt voor het onderzoek van kunsthistoricus Theresa Rösner. Zij kan dankzij de beurs van de Vereniging Rembrandt onderzoeken wie Sybren Bos was, hoe zijn verzameling tot stand kwam en hoe de veiling en verspreiding ervan in 1888 verliep. Haar bevindingen worden verwerkt in een tentoonstelling en publicatie.

Museum Boijmans van Beuningen (2020) – 19de-eeuwse schilderijlijsten

Wanneer je naar een schilderij kijkt slaan je ogen vaak één cruciaal onderdeel over: de lijst. Zij zorgt voor bescherming maar heeft daarnaast vaak een eigen decoratieve waarde. Soms is de lijst zelfs een verlenging van het schilderij. Een meerjarig onderzoeksproject beoogt de kennis over de collectie 19de-eeuwse schilderijlijsten in Museum Boijmans van Beuningen te vergroten. Dankzij een beurs van de Vereniging Rembrandt kan Milou Goverde in de eerste fase van dit project verbanden analyseren tussen kunsthandel, verzamelaars, lijstenmakers en de museumwereld. Dit stelt haar in staat de ontwikkeling van 19de-eeuwse schilderijlijsten te schetsen en hun kunsthistorische waarde te verduidelijken. De vergaarde kennis wordt samen met de collectie aan het publiek gepresenteerd in het nieuwe openbaar toegankelijke depot. Ook helpt het onderzoek bij de bepaling van welke lijsten gerestaureerd moeten worden.

Museum Arnhem (2019) – Beeldende kunst tot 1900

Dit onderzoek, het tweede van Museum Arnhem dat door de Vereniging Rembrandt is gesteund, richtte zich op de deelcollectie beeldende kunst tot 1900. Bursaal Jochem van Eijsden onderzocht hoe deze collectie tot stand is gekomen, welke rol zij heeft gespeeld in het verzamelbeleid van het museum en hoe zij als geheel kunsthistorisch geduid kan worden. Een verrassend gevolg van het onderzoek was de hernieuwde aandacht voor de aquarellen en tekeningen van Maurits Ver Huell, een marineofficier die de Pattimura-opstand van 1817 moest neerslaan. Dit onderwerp vormde de basis voor de tentoonstelling Oost en west ontmoeten elkaar niet in erfgoedcentrum Rozet. Daarnaast zijn 100 objecten uitgebreid beschreven, organiseerde het museum een reeks online mini-colleges over de collectie oude kunst en worden de uitkomsten meegenomen in een publicatie en de herinrichting van het museum.

Stedelijk Museum Alkmaar (2019) - Allart van Everdingen en Reinaert de Vos

Na de succesvolle tentoonstelling over de 17de-eeuwse Alkmaarse meester Caesar van Everdingen in 2016 werkt Stedelijk Museum Alkmaar nu aan een tentoonstelling over diens broer Allart van Everdingen. In het oeuvre van deze landschapsschilder en –etser nemen de 70 tekeningen en 58 prenten van Reinaert de Vos een aparte plaats in. Naar deze groep is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Stedelijk Museum Alkmaar vroeg en kreeg een beurs waarmee Marjan Pantjes onderzoek kan doen naar de iconografie, functie en betekenis van deze tekeningen en prenten en de plaats van de door Van Everdingen ontworpen voorstellingen in de beeldtraditie van het eeuwenoude verhaal van Reinaert de Vos. Het onderzoek zal uitmonden in een aparte themapresentatie en een essay in de catalogus bij de voor 2020-21 geplande tentoonstelling Allart van Everdingen (1621-1675). Schilder van het ruige landschap.

Voerman Museum Hattem (2018) - Nieuw licht op Jan Voerman

Het Voerman Museum Hattem kreeg in 2018 een beurs waarmee de jonge kunsthistoricus Kristian Kreeft onderzoek kon doen naar vader en zoon Jan Voerman. Hiermee wordt de kern van de museumcollectie beter ontsloten. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de oeuvres van beide kunstenaars, en hoe zij door elkaar en door anderen zijn beïnvloed. Vanwege de grote hoeveelheid nieuw materiaal dat werd gevonden is de focus gaandeweg echter steeds sterker komen te liggen op Voerman senior. Vooral de opgedoken schetsboeken en brieven, waaronder correspondentie met contemporaine verzamelaars, bleken interessante nieuwe informatie op te leveren. Speciale aandacht werd besteed aan de manier waarop verzamelaars en kunstcritici vanaf de late 19de eeuw op zijn werk reageerden. Het onderzoek resulteerde in de tentoonstelling In vervoering van Voerman die in november 2019 opende, met bijbehorende publicatie van Kristian Kreeft.

Een kijkje in het vroege werk van Jan Voerman
Elizabeth Weeshuis Museum, Culemborg (2017) - Een catalogus van de collectie

Naar de historische schilderijenverzameling van het Elisabeth Weeshuis Museum, waarvan de kern wordt gevormd door de portretten van de graven en gravinnen van Culemborg, was tot voor kort nauwelijks onderzoek gedaan. Deze collectie vindt zijn oorsprong in de 16de eeuw, toen het gebouw waarin het museum tegenwoordig huist als weeshuis werd gebouwd. In de eeuwen erna zijn er schilderijen bijgekomen, maar ook verdwenen of verloren gegaan. Een beurs vanuit het Ekkart Fonds stelde bursaal Margot Leerink in de gelegenheid de collectie in kaart te brengen. Zij deed niet alleen technisch onderzoek naar de 26 schilderijen die thans in het museum zijn, maar ook uitvoerig archief- en literatuuronderzoek. Aan de hand hiervan kon zij herkomsten en lotgevallen van individuele stukken reconstrueren. Dankzij het onderzoek van Margot verscheen eind 2019 de eerste collectiecatalogus van het museum, met oude inventarissen en andere archiefstukken als bijlagen. Hierin worden onder andere toeschrijvingskwesties, opdrachtgeverschap, restauratiegeschiedenis en iconografische kwesties behandeld.

In Culemborg verzameld
Museum Krona, Uden (2017) - Lezen in de Middeleeuwen

Het Museum voor Religieuze Kunst (thans Museum Krona) ontving in 2017 een onderzoeksbeurs waarmee het een jonge kunsthistoricus kon aanstellen voor een onderzoeksproject over de relatie tussen de leescultuur en verdere meditatievormen binnen de kloosters en in de stedelijke gemeenschappen van de latere middeleeuwen. Bij het onderzoek kwamen ook vragen aan de orde over de omgang met de objecten in beide contexten. Het project, dat een wetenschappelijke inbedding vond in een uitvoeriger onderzoek van de Universiteit Groningen, werd afgerond door Quirine Dusée-van Aerts en resulteerde in de tentoonstelling De stad als klooster, die eind 2018 opende in Uden. Een artikel over de leescultuur onder middeleeuwse burgers zal verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Queeste. De onderzoeksbeurs die de Vereniging Rembrandt aan het museum verstrekte werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Dames Spoorenberg.

De stad als klooster
Van Gogh Museum, Amsterdam (2016) - Gustav Klimt en de internationale avant-garde

Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Belvedere in Wenen werken samen aan een omvangrijk onderzoeksproject met de voorlopige titel Reflections: Gustav Klimt in international context. Doel is om vast te stellen welke impact internationale avant-garde kunstenaars die rond 1900 in Wenen werden geëxposeerd, verzameld en verhandeld op het werk van Gustav Klimt hebben gehad. De nadruk ligt daarbij op West-Europese kunst, en in het bijzonder op het Nederlands cultureel erfgoed. Dankzij een beurs vanuit het Ekkart Fonds kon onderzoeker Lisa Smit op het project worden gezet. Zij heeft tien maanden primair bronnenonderzoek verricht, onder andere in archieven in Wenen en Berlijn. Zij heeft aan de hand van bronnenmateriaal een analyse gemaakt van de kritische receptie van West-Europese moderne kunst in de Oostenrijkse pers omstreeks 1900. Het project wordt afgesloten met een essay voor de wetenschappelijke catalogus bij de tentoonstelling die eind 2020 van start gaat.

Dordrechts Museum (2015) - Stedelijke collecties: Museum De Lakenhal als casus

In 2014 begon het Dordrechts Museum met de voorbereidingen voor de tentoonstelling Uit liefde voor de stad, georganiseerd door en naar concept van Peter Hecht in het kader van zijn fellowship bij de Vereniging Rembrandt. Deze tentoonstelling beoogde de geschiedenis van drie stedelijke musea – Deventer, Dordrecht en Leiden – te illustreren aan de hand van een aantal kunstwerken en andere objecten. Voor het deel over Museum De Lakenhal in Leiden kreeg het museum een beurs waarmee Hilbert Lootsma kon worden ingeschakeld voor onderzoek, de selectie van werken en het schrijven van teksten voor zowel de tentoonstelling als voor de bijbehorende publicatie. Met zijn onderzoek naar het ontstaan en het functioneren van een van de oudste musea van Nederland leverde hij bovendien een bouwsteen voor de discussie over de toekomst van dit soort stedelijke musea. De tentoonstelling was in 2016 te zien.

Koekplank
Uit liefde voor de stad: Deventer, Leiden en Dordrecht

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, voorjaar 2016, pp. 8-11

Download
Nationaal Glasmuseum, Leerdam (2015) - De kunstenaars van Cochius

Met het onderzoek naar Petrus Marinus Cochius duikt het Nationaal Glasmuseum in zijn eigen verleden. Cochius was van 1912 tot 1933 directeur van de Glasfabriek Leerdam en heeft in die periode voor een ommezwaai in de koers van de fabriek gezorgd. Hij nodigde kunstenaars en architecten als De Bazel en Berlage uit om modern glaswerk te ontwerpen. Tekenend voor zijn ambitie is dat hij zelfs de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright aan de Glasfabriek probeerde te verbinden. Maartje Brattinga kreeg in 2015 een beurs vanuit het Ekkart Fonds om onderzoek te doen naar Cochius en zijn relaties met ontwerpers. Daarvoor is zij op zoek gegaan naar zijn correspondentie, die in verschillende archieven bewaard is gebleven. De resultaten worden verwerkt in een publicatie bij een overzichtstentoonstelling over Cochius, die voor 2020 gepland staat. In 2019 verscheen vast een voorproefje in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt.

K P C De Bazel Ontwerptekening Gla002001985 Bijgesneden En Verkleind
Het netwerk van Cochius

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, zomer 2019, pp. 26-28

Download
Museum Beelden aan Zee (2014) - Nederland geen beeldhouwersland?

Er is weinig literatuur over 19de-eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst en het heersende beeld is dan ook dat er hier destijds weinig gebeurde op dit gebied. Toch telde Nederland in die periode enkele honderden beeldhouwers en is beeldhouwkunst uit de 19de eeuw overal in Nederland te vinden: op pleinen, in parken en begraafplaatsen, in gebouwen als kerken en aan gevels en ook in musea. Om deze kunstenaars en hun werken in kaart te brengen en om meer te weten te komen over onderwerpen als opleiding, beroepspraktijk en opdrachtgevers, vroeg Museum Beelden aan Zee in 2014 een beurs aan bij de Vereniging Rembrandt. Het onderzoek werd begonnen door Hanna Klaarenbeek en afgerond door Frédérique Brinkerink, die haar studie toespitste op de productieve beeldhouwersfamilie Stracké. In 2017 verscheen een artikel in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt waarin zij de balans opmaakt.

Familie Stracké
De familie Stracké: beeldhouwpraktijk en carrièrestrategieën

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2017, pp. 16-18

Download
Singer Laren (2014) - Het verzamelaarsechtpaar Singer en kunsthandel Buffa

Het project waarvoor Singer Laren in 2014 een beurs aanvroeg, is gericht op de geschiedenis van de eigen verzameling. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het niet onaanzienlijke deel van de collectie dat door het verzamelaarsechtpaar Singer is verworven van of door bemiddeling van Joop Siedenburg van de kunsthandel Frans Buffa & Zonen. Dat kon voor het eerst worden onderzocht doordat het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis kort daarvoor een archief van de firma had verworven van de kleinzoon van Siedenburg. De resultaten van het werk van onderzoekster Sylvia Alting van Geusau zijn in 2016 gepubliceerd in een artikel in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt en uitgebreider in de catalogus bij de tentoonstelling Schoonheid te koop, over de 150-jarige geschiedenis van de firma Frans Buffa & Zonen die in hetzelfde jaar in Singer Laren was te zien.

Kunsthandel Buffa
Kunsthandel Buffa en de collectie van Singer Laren

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2016, pp. 10-12

Download
Westfries Museum, Hoorn (2013) - Rotius als Hoornse portrettist

Het Westfries Museum in Hoorn was het eerste museum dat een onderzoeksbeurs kreeg vanuit het net opgerichte Ekkart Fonds van de Vereniging Rembrandt. Aanleiding voor de aanvraag was de overzichtstentoonstelling over de 17de-eeuwse portretschilder Jan Albertsz Rotius die voor 2016 stond gepland. Dankzij de beurs kon de jonge kunsthistoricus Esther Blanken onderzoek doen naar het werk van Rotius en tijdgenoten. Zij ging aan de slag met het verzamelen en verwerken van de gegevens over de portretten in de collectie, waarbij ook problemen rond toeschrijvingen, identificaties en herkomsten aan de orde kwamen. Voor het Westfries Museum sneed het mes aan twee kanten: Esther leverde niet alleen een bijdrage aan de catalogus en de tentoonstelling over Rotius, maar ook aan de bestandscatalogus die het museum op termijn hoopt te voltooien. In 2015 verscheen een artikel van haar in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt naar aanleiding van een nieuwe aanwinst van het Westfries Museum: een genrestuk van Rotius.

Rotius
Hollands welvaren: keukenstuk van Hoornse schilder Rotius voor Westfries Museum

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2015, p. 21

Download